Soutěžní kategorie podnikatelských soutěží | Firmaroku.cz
Aktuality > Soutěžní kategorie podnikatelských soutěží

Soutěžní kategorie podnikatelských soutěží

Přihlášky do letošního ročníku soutěží je možné na stránkách www.zivnostnikroku.cz a www.firmaroku.cz vyplňovat do 18. června 2020. Zrekapitulujme si, jaké jsou podmínky pro účast.

Hlavními soutěžními kategoriemi podnikatelských soutěží jsou MONETA Živnostník roku a Vodafone Firma roku.

Podmínky, které musí soutěžící z řad živnostníků splnit, jsou následující:
• podnikatel podniká v ČR dle platných zákonů a je minimálně 1 rok vlastníkem platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání
• podnikatel nemá v evidenci daňové nedoplatky
• účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
• podnikatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
• podnikatel nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zájemci o účast v soutěži MONETA Živnostník roku 2020 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich živnostenské podnikání. Dále popisují svůj podnikatelský příběh. Síla a hloubka podnikatelského příběhu pak rozhodují o postupu do jednotlivých krajských kol.

Do krajského finále postupuje celkem deset živnostníků z každého kraje. Finalisty krajského kola hodnotí odborná porota, která má pět až deset členů a jsou v ní zastoupeny zástupci partnerů, zástupci vyhlašovatele, zástupci státní správy a zástupci podporovatelů projektu – svazů, asociací a cechů. Každý porotce ohodnotí nominované živnostníky a určí pořadí.

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězní živnostníci ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících živnostníků, jak se podnikatelé orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

Podmínky, které musí soutěžící z řad firem splnit, jsou následující:
• firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
• společnost má alespoň jednoletou účetní historii
• obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč
• účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
• nemá v evidenci daňové nedoplatky
• statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
• společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváří zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 2020 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich firemní podnikání a také popisují svůj podnikatelský příběh. Nedílnou součástí hodnocení firem je také tzv. „scóring“, který zkoumá finanční ukazatele firem. Scóring vypočítává specializovaný software na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní marže a produktivity práce. V jednotlivých krajích hlasuje odborná porota složená ze zástupců partnerů, asociací a cechů. Pro každé regionální kolo je určeno deset firem, které uspěly nejlépe v hodnocení finančních ukazatelů, tzv. scóringu. Pořadí firem v jednotlivých krajích pak určuje odborná porota.

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Firma roku 2020. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících firem, jak se firmy orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

Doprovodné kategorie:
Podnikatelské soutěže mají také doprovodné kategorie, mezi něž patří Vodafone Odpovědná firma roku. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone a oceňuje v ní firmu, které se chová odpovědně vůči svému okolí, ale také vůči svým zaměstnancům.

Zvláštní kategorií je České podnikatelské stříbro. Udělováním ceny organizátoři podporují veřejnou diskusi na téma vlastnictví českých firem. Jak důležité je, komu významné tuzemské značky patří? Proč jsou tradiční české firmy často v rukách zahraničních majitelů? Je důvodem stabilita, resp. nestabilita právního prostředí, nebo daňová optimalizace? Není tuzemská ekonomika až příliš závislá na rozhodnutích zahraničních majitelů dříve tradičních českých firem? Nejedná se o negativní vymezení, ale udílením ceny České podnikatelské stříbro, chtějí organizátoři vyjádřit podporu těm firmám, jejichž majitelé zdejšímu prostředí důvěřují, odvádějí zde veškeré daně a v zahraničí šíří výhradně dobré jméno českého podnikání.