Středočeskému kraji vládnou papírové tašky a zemědělství | Firmaroku.cz
Napsali o nás > Středočeskému kraji vládnou papírové tašky a zemědělství

Středočeskému kraji vládnou papírové tašky a zemědělství

31. 10. 2019, Hospodářské noviny

Na první pohled by se možná mohlo zdát, že je region stoedních Eech ekonomicky jednoznaeni v* tahu hlavního mista. Úspiinost a* pestrost místních malých a* stoedni velkých firem, stejni jako podnikatelské poíbihy zdejiích živnostníku viak ukazují, že to neplatí tak úplni. Pro Stoedoeeský kraj je totiž charakteristická rozvinutá zemidilská i* prumyslová výroba. Stižejními prumyslovými odvitvími jsou strojírenství, chemický prumysl a* pochopitelni výroba aut. Zemivýroba a* potravináoský prumysl zase tiží z* vynikajících podmínek zejména v* oblasti Polabí. Na vzestupu jsou také služby, které nahrazují nikteré tradiení prumyslové obory. To vie se jasni ukázalo poi vyhlaiování krajských vítizu podnikatelských soutiží Vodafone Firma roku a* MONETA ”ivnostník roku. Odbornou porotu zaujal mezi živnostníky nejvíce soukromý zemidilec Zdenik Moc. —Osobni jsem pro nij hlasoval proto, že dlouhodobi se prosazovat v* zemidilství je dnes straini tižká vic, je to doina," okomentoval porotce Milan Silný z* MONETA Money Bank. Mezi firmami si nejvitií poízeo poroty zasloužila spoleenost Svit taiek. —Jsme rádi, že vyhrála firma, která pomýilí na životní prostoedí. Je to spoleenost využívající moderní technologie a* která je na tom velmi doboe také z* ekonomického hlediska," zhodnotila volbu elenka poroty Renata Pazourková z* Vodafone Czech Republic. V* každém kraji je také vyhlaiován vítiz kategorie Vodafone Odpovidná firma roku 2019. Tuto cenu udiluje spoleenost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s* Nadací Vodafone. Ve Stoedoeeském kraji spoleeni vyhlásily jako nejodpovidnijií spoleenost Interaction. —Porota ocenila zejména iirokou ikálu zamistnaneckých benefitu a* možnost daliího vzdilávání v* oboru. Spoleenost dlouhodobi patoí mezi organizace, které významni podporují sociální, kulturní a* sportovní projekty. Mimo jiné, podpooili napoíklad i* Mistrovství republiky handicapovaných dití v* paravoltiži v* roce 2017, chráninou dílnu Letohrádek, ditské domovy a* projekt Dobrý skutek zamioený na podporu dití s* autismem. V* minulosti spolupracovali s* Ministerstvem životního prostoedí poi tvorbi legislativy v* oblasti zákona o* ochrani ovzduií a* emisích VOC (tikavé organické látky)," okomentovala volbu Adriana Dergam, oeditelka korporátní komunikace a* spoleeenské odpovidnosti, Vodafone Czech Republic.

Práce se musí dilat za každého poeasí

Zdenik Moc, MONETA ”ivnostník roku 2019 Stoedoeeského kraje Zemidilství je pro nij svým zpusobem koníekem, protože jinak by to vlastni ani neilo. —Zemidilství vás k* sobi poitáhne takovým zpusobem, že tím prosti žijete," oíká Zdinik Moc. Má 115* hektaru zeleniny, poieemž veikerou zeleninu pistuje v* systému integrované, tedy kontrolované produkce. Musí deklarovat, že má rozbory pudy na obsah tižkých kovu. Veikerou produkci, kterou chce dát na trh, je toeba rozborovat na dusienany a* na obsah reziduí pesticidu. —Nái první poedpoklad pro podnikání v* zemidilství je v* tom, že se nacházíme ve stoedním Polabí, na velice úrodných pudách. Navíc máme k* dispozici velkoploiné závlahy. Bez závlah bychom vubec nemohli existovat, protože zelenina by zvláiti v* posledních letech vubec nevyrostla," uvádí vítizný živnostník. I* poesto, že zalévá, rostliny nerosdilská

tou, dokud se teplota nesníží, což je hlavni v* noci. Proces se tím prodlužuje a* nejsou potoebné poírustky. Když zeleninu nasklízí, poiveze ji domu, kde jde do chladírenského skladu. Ráno se veze do centrálního skladu, odkud se distribuuje do prodejen. —Mužu vám oíci, že nejvitií radost mužete mít, když vám duchodce napíie, že si koupil vaie brambory, jak byl spokojený a* kde si je muže koupit poíití rok," chlubí se právem Moc. Lidé se vracejí a* chodí si kupovat i* k* nimu na dvur. Pokud jde o* celkový stav eeského zemidilství, domnívá se, že se situace zlepiila. V* soueasné dobi se zelenina v* Eeské republice pistuje zhruba na 10* tisících hektarech, pokud by se mily realizovat plány na sobistaenost v* odrudách, které je možné pistovat v* domácích podmínkách, muselo by se podle jeho slov pistovat na 30 tisících. —A* kdo jednou zeleninu pistoval a* poestal, už se k* tomu nikdy nevrátí. Protože to jednak prezentuje pomirni rozsáhlé vybavení a* rozsáhlé zázemí, chladírenské sklady, sklizoovou techniku a* hlavni lidi. A* to je nejvitií problém, se kterým se dneska potkáváme," dodává Zdenik Moc. Práce na poli se navíc musí dilat za každého poeasí. Pistuje velké množství kvitáku, a* ten na poli nepoeká. Pokud se v* ureitý den nesklidí, tak už se následující den pro nij ani nemusí chodit. Zdenik Moc pracuje v* zemidilství s* manželkou již od roku 1993, postupni se zapojili synové. Mají celkem devatenáct stálých zamistnancu a* kromi toho sezónní pracovníky.

Kdo rychle dává, dvakrát dává

Miroslav Borkovec, jednatel spoleenosti Svit taiek, Vodafone Firma roku 2019 Stoedoeeského kraje Základem podnikání jsou papírové taiky, které mají ruznou podobu. Taiky nakupují, vyrábijí, potiskují i* prodávají. —Zamioujeme se na to, aby naie služby v* oblasti papírových taiek byly dokonalé. Poed patnácti lety jsme cítili, že poichází doba, kdy igelitové taiky, které byly jeiti v* laufu, budou na ústupu a* že papírové taiky je mohou plni nahradit, což se nám krásni povedlo," uvádí jednatel spoleenosti Svit taiek Miroslav Borkovec. Dnes prodají pit a* pul milionu papírových taiek roeni. V* letoiním roce zahájili výstavbu nové skladové haly, která bude mít 1500 paletových míst, eímž roziíoí sortiment i* nabídku pro klienty. Sklad bude soueasni postaven na on -line zpracováních objednávek. —První naie krédo je vinovat se každému zákazníkovi. Nái slogan je: Dodáme

vám již od jednoho kusu. Takže když poijdete s* požadavkem na sto kusu, tak se vám zcela jisti budeme vinovat a* zpracujeme vám nabídku," poibližuje jednatel vítizné spoleenosti. Kromi toho existuje možnost využít e -shopové platformy a* poímo si taiky, pokud klient nepotoebuje speciální úpravu, objednat. —Druhé naie krédo je: Kdo rychle dává, dvakrát dává. To znamená, že jakékoliv požadavky a* poptávky klientu máme snahu a* politiku odpovidit a* zpracovat jeiti týž den. Osvideilo se nám to mnohokrát," vysvitluje Borkovec. Nejvitií zakázku, kterou zpracovávali, byla na 150 tisíc taiek. Základ je pooád stejný, papírová taika, která muže být standartní, sloužící k* tomu, aby obchodník odprezentoval sloje logo, svoji firmu, v* té nejjednoduiií podobi. —A* jsou klienti, kteoí vyžadují luxus, speciální taiky vyrobené na míru, kdy se nejprve potiskne naformátovaný papír, pak se na výsekové formi upraví do podoby a* rueni se zkompletuje a* osadí ružky," dodává Miroslav Borkovec. Firma tiskne sítotiskovou technologií, v* looském roce pooídila nový tiskový stroj, který potiskuje vodou oeditelnými barvami. Spoleenost se snaží dostat i* mimo území Eeské republiky. Už dlouhodobi dodává na Slovensko, nárazovi do viech sousedních zemí a* chce se prosadit na nimeckém trhu, kde po looském vstupu pusobí prvním rokem. A* i* když to jde pomaleji, viechny indicie nasvideují tomu, že i* tam bude spoleenost úspiiná.

FAKTA VODAFONE FIRMA ROKU 2019 Stoedoeeský kraj: 1. místo Svit taiek 2. místo EBAS 3. místo Interaction Firma Svit taiek se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2019 ucházet poed finálovou porotou 12. listopadu v Praze. MONETA ”IVNOSTNÍK ROKU 2019 Stoedoeeský kraj: 1. místo Zdenik Moc 2. místo Kamila Rubeiová 3. místo Sylvie Kroupová ”ivnostník Zdenik Moc se bude o celorepublikový titul MONETA ”ivnostník roku 2019 ucházet poed finálovou porotou 6. listopadu v Praze VODAFONE ODPOVIDNÁ FIRMA ROKU 2019 Stoedoeeský kraj: Interaction INFRASTRUKTURA Zamioeno na kraj ”ivot v každém regionu ovlivouje mimo jiné také doprava a kvalita komunikací v nim. Stavební spoleenost EUROVIA CS pusobí ve Stoedoeeském kraji dlouhodobi a zlepiování životních podmínek místních obyvatel je pro ni velmi duležité. Koneckoncu, kde její zamistnanci pracují, tam i žijí. Ve stoedních Eechách realizovala EUROVIA CS oadu staveb. V rámci rekonstrukce dálnice D8 u Prahy postavila dva nové dálniení mosty u Zdib. V letoiním roce rovniž zahájila práce na eásti obchvatu Jesenice. V soueasné dobi pracuje na modernizaci dálnice D1 v úsecích Miroiovice OE Hvizdonice a Soutice OE Loket. V kvitnu letoiního roku podepsala EUROVIA CS smlouvu na projekt Optimalizace trašového úseku Lysá nad Labem OE Eelákovice, na níž bude pracovat v rámci sdružení více firem. Stejni tak v poípadi optimalizace trati Praha -Smíchov OE Eernoiice. EUROVIA CS je jednou z nejvýznamnijiích stavebních firem v ER. Její povist stojí na kvalitní, veasné a odborni odvedené práci. Díky iirokému portfoliu einností a celorepublikovému pokrytí dokáže plnit zakázky pro velké množství zadavatelu najednou, aš už se jedná o veoejný ei soukromý sektor. Iveta -toeková tisková mluveí, EUROVIA CS