Pravidla soutěže

1. Tento statut soutěže (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže, podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.

2. Vyhlašovatelem soutěže je deník Hospodářské noviny. Pořadatelem je komunikační agentura Communa. Hlavním partnerem je Česká spořitelna a odborným garantem je akcelerátor StartupYard. Podporovateli soutěže jsou portál StartupJobs a Veletrh Věda Výzkum Inovace. Posláním soutěže je podpora inovativních podnikatelských nápadů a mladých firem a podnikatelů.

 1. Účastníkem soutěže se mohou stát firmy a podnikatelé, kteří splňují následující kvalifikační kritéria:
 • právnická osoba nebo OSVČ s platným živnostenským oprávněním, která podniká v České republice dle platných právních předpisů, přičemž její činnost netrvá déle než tři roky
 • z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby s blízkým vztahem k pořadateli a dalším subjektům na soutěži spolupracujícím. Podnikatelská činnost subjektu je nezbytným předpokladem, subjekty působící v oblasti, kterou uspokojují nestátní neziskové organizace (zejména o. p. s., nadace či nadační fondy a občanská sdružení) se nemohou soutěže účastnit
 • kterákoliv z osob specifikovaných v odst. 1. tohoto článku Pravidel musí splňovat rovněž následující podmínky: i. nesmí být v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ii. nesmí mít v evidenci zachyceny daňové nedoplatky, iii. musí splňovat podmínku, že nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti soutěžícího.

1. Počátek soutěže je stanoven na 15. července 2018. Počínaje tímto dnem se mohou do soutěže přihlásit všechny právnické a fyzické osoby podnikající na území České republiky, které pravdivě a úplně vyplnily vstupní formulář přihlášky a splňují kvalifikační kritéria pro účast v soutěži. Konec registrací je stanoven na 31. října 2018.

2. Vítěze určí celostátní porota, která zasedne 21. listopadu 2018.Vítěz bude vyhlášen 12. prosince 2018 v Praze na Žofíně v rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěží.

1. Účastníky celostátního finále soutěže posuzuje odborná porota v počtu minimálně 6 členů. Porota je složená z top investorů, zástupců velkých korporací a akcelerátorů z České republiky i zahraničí, partnerů a významných osobností podnikatelské sféry v České republice.

2. Porota je jmenována pořadatelskou agenturou Communa a odborným garantem akcelerátor StartupYard.

Přihlášení do soutěže probíhá ve dvou fázích:

1. Registrace

Zájemci o účast v soutěži se registrují online prostřednictvím webové stránky www.firmaroku.cz/startuproku kompletním vyplněním registračního formuláře. Ten obsahuje tyto základní identifikační údaje:

 • Jméno startupu
 • obor podnikání
 • adresu
 • spojení na kontaktní osobu
 • internetové stránky
 • emailovou adresu

2. Přihlášení

Každý zájemce o účast v soutěži obdrží po odeslání registračních údajů a jejich zpracování pořadatelem soutěže na e-mail uvedené kontaktní osoby uživatelské jméno a heslo k osobní složce na www.firmaroku.cz/startuproku. Pro účast v soutěži je nutné vyplnit druhou část registrace, která je umístěna v osobní složce. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou přihlášku je pořadatel oprávněn vyřadit z účasti v soutěži.

V přihlášce je nutné vyplnit odpovědi na tyto otázky:

 • Popište, co váš startup dělá (v jedné větě)
 • Stručně popište svůj produkt/službu
 • Pro koho je váš produkt/služba určen?
 • Jaký problém váš startup řeší, v čem je přínosný?
 • Jaké jsou vaše výnosy za posledních 12 měsíců?
 • Vyberte své hlavní ukazatele růstu a uveďte, jakých výsledků v těchto ukazatelích dosahujete.
 • Kdo je vaše konkurence?
 • Kdy byl váš startup založen?
 • Kolik členů má váš tým?
 • Uveďte prosím odkazy na LinkedIn profily jednotlivých členů týmu

1. Hodnocení probíhá ve třech fázích
 a) Formální hodnocení – vyřazení neúplných nebo špatně vyplněných, realizuje pořadatelská agentura Communa. Do druhé porovnávací fáze soutěže Nejlepší startup 2017 se kvalifikuje každá právnická osoba, která splnila všechny podmínky pro účast v soutěži, jak jsou uvedeny v článku II., III. a V. tohoto statutu
b) Hodnocení tvrdých dat ověření dat z přihlášky, vyhodnocení a výběr 10ti finalistů, realizuje pořadatelská agentura Communa ve spolupráci s odborným garantem StartupYard. Tvrdá data vypoví o aktuálním finančním stavu společnosti a projekci růstu
c) Zasedání poroty - zasedání poroty se účastní celkem 10 finalistů, o kterých rozhodne ve druhé fázi hodnocení - pořadatel vyzve finalisty (př. jejich delegované zástupce) k osobní prezentaci před finálovou porotou. Setkání se uskuteční 21. listopadu 2018. Porota hodnotí osobnost zakladatele, míru inovativnosti, firemní kulturu,využití technologie, e-commerce, design, biotechnologie, atd. K dispozici má veškeré informace z přihlášek.

2. Zástupci Startupů na zasedání poroty prezentují svou společnost, po prezentaci následují dotazy porotců. Bodové hodnocení probíhá na škále 1-10, přičemž 10 je známka pro nejlépe hodnocenou firmu, 1 je známka pro nejhůře hodnocenou firmu. Každý z porotců napíše sám za sebe na výsledkový lístek jím zvolené bodování soutěžících a odevzdá je zástupci pořadatele, který řídí porotu. Konečné pořadí určí součet bodů za jednotlivé porotce – startup s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením se stává vítězem soutěže. V případě rovnosti bodů finalistů na prvním místě dojde k dodatečnímu hlasování.

3. Výsledky budou oznámeny během finálového galavečera 12. prosince 2018  v Praze na Žofíně. Výsledková listina bude uložena u pořadatele soutěže. Konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.firmaroku.cz po oficiálním vyhlášení výsledků. Zpracování vstupních dat, hodnocení účastníků a jejich umístění je plně v pravomoci porot a pořadatelské agentury Communa. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí porot není možné podat odvolání či se domáhat změny soudní cestou.

Absolutní vítěz soutěže získává finanční odměnu od titulárního partnera a titul Česká spořitelna Startup roku 2018.

Titulární partner soutěže Česká spořitelna nabídne tuto hlavní výhru:

 • Finanční odměna + propagace vítěze v rámci soutěže
 • Zapojení do ČS Podnikatelského klubu
 • Účet pro firmu nebo zakladatele na 5 let zdarma

Podporovatel soutěže portál StartupJobs nabídne tuto cenu:

 • Volné kredity na inzerci a další služby portáku v hodnotě 5000, 3000 a 2000 Kč

Pořadatel si vyhrazuje právo na udělení výjimečných cen a zvláštních uznání.

Veškerou komunikaci a dotazy k soutěži prosím směřujte na adresu pořadatele.

Communa s.r.o.
Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7

tel.: +420 734 392 132
e-mail: info@firmaroku.cz
web: www.firmaroku.cz

1. Vyplněním a odesláním registrace účastník svobodně a vědomě uděluje společnosti Communa s.r.o, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Ovenecká 980/9, IČ: 275 99 264, jakožto pořadateli souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje v rozsahu soutěžního formuláře a poskytnutých údajů o jeho účasti v akci, do které se registroval. Účelem zpracování výše uvedených údajů je nabízení výrobků a služeb, informování o činnosti pořadatele a jeho akcích a službách a souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky (zejména e-mail) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou respektive do jeho odvolání. Registrovaný účastník souhlasí s tím, aby uvedené údaje byly pořadatelem poskytnuty subjektům, které jsou Partnery této akce, a kteří je mohou k výše uvedeným účelům včetně zasílání jejich obchodních sdělení elektronickými prostředky využívat. Seznam Partnerů, jakožto příjemců osobních údajů je uveden na xxx. Účastník tak zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o právech dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že jeho souhlas je možné bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem se může na pořadatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Statut vhodně a dle aktuálních potřeb doplnit či modifikovat. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění Statutu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž před jejím začátkem či v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.

Výlohy spojené s účastí v soutěži nese, pokud není dohodnuto jinak, účastník.

Účastník soutěže souhlasí a zavazuje se, že se bude v případě účasti ve finálovém kole soutěže či výhry účastnit marketingových či obdobných akcí pořadatele, eventuálně dalších partnerů.

Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Vyplněním a odesláním registračních formulářů k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.