Živnostník roku

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Cena Hospodářských novin Moneta Živnostník roku 2019 je určena všem živnostníkům v České republice, kteří splňují následující podmínky:

Zájemci o účast v soutěži Moneta Živnostník roku 2019 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich živnostenské podnikání. Dále popisují svůj podnikatelský příběh. Síla a hloubka podnikatelského příběhu pak rozhodují o postupu do jednotlivých krajských kol.

Do krajského finále postupuje celkem 10 živnostníků z každého kraje. Finalisty krajského kola hodnotí odborná porota, která má 5 - 10 členů a jsou v ní zastoupeny zástupci partnerů, zástupci vyhlašovatele, zástupci státní správy a zástupci podporovatelů projektu – svazů, asociací a cechů. Více informací viz. partneři. Každý porotce ohodnotí nominované živnostníky a určí pořadí. 

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Živnostník roku 2019. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězní živnostníci ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících živnostníků, jak se podnikatelé orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

Pravidla soutěže

Tento statut soutěže (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže, podmínky účasti subjektů v soutěži a způsob rozhodování o vítězi soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je deník Hospodářské noviny. Pořadatelem je komunikační agentura Communa (dále jen Pořadatel). Posláním soutěže je podpora malého a středního podnikání a podnikatelů na území České republiky.


Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splňuje následující kvalifikační kritéria:

 • podnikatel podniká v ČR dle platných zákonů a je minimálně 1 rok vlastníkem platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle platných právních předpisů
 • podnikatel nemá v evidenci daňové nedoplatky
 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • podnikatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
 • podnikatel nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Soutěžící bude zařazen do příslušného kraje podle registrovaného sídla společnosti v den podání přihlášky do soutěže.

a) Pro živnostníky, kteří zvítězili v celostátním finále, platí, že po dobu čtyř soutěžních období nebudou hodnocení.

b) Pro živnostníky, kteří zvítězili v krajském kole, platí, že po dobu dvou soutěžních období nebudou hodnocení.

c) Pro živnostníky, kteří se ve třech po sobě následujících letech umístily na 2. či 3. místě krajského kola, platí, že po dobu dvou soutěžních období nebudou hodnocení.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby s blízkým vztahem k pořadateli a dalším subjektům na soutěži spolupracujícím.

Počátek soutěže je stanoven na 16. dubna 2019. Počínaje tímto dnem se mohou do soutěže přihlásit všechny právnické osoby podnikající na území České republiky, které pravdivě a úplně vyplnily vstupní formulář přihlášky a splňují kvalifikační kritéria pro účast v soutěži. Vstupní formulář je nutné vyplnit online nejpozději do 30. června 2019.

Celostátnímu finále soutěže budou předcházet krajská kola, která proběhnou v termínu od 11. 9. 2019 do 17. 10. 2019. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou (začátkem listopadu). Celostátní finálové kolo proběhne v prosinci 2019 v Praze.


REGISTRACE DO SOUTĚŽÍ - 16. duben - 30. červen 2019


KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ - září - říjen 2019

Ústecký kraj, Ústí nad Labem - 11. 9. 2019

Karlovarský kraj, Karlovy Vary - 12. 9. 2019

Pardubický kraj, Pardubice - 17. 9. 2019

Královéhradecký kraj, Hradec Králové - 18. 9. 2019

Liberecký kraj, Liberec - 19. 9. 2019

Plzeňský kraj, Plzeň - 25. 9. 2019

Jihočeský kraj, České Budějovice - 30. 9. 2019

Jihomoravský kraj, Brno - 2. 10. 2019

Kraj Vysočina, Jihlava - 3. 10. 2019

Zlínský kraj, Zlín - 8.10. 2019

Olomoucký kraj, Olomouc - 9. 10. 2019

Moravskoslezský kraj, Ostrava - 10. 10. 2019

Středočeský kraj, Praha - 16.10. 2019

Hlavní město Praha - 17. 10. 2019


CELOSTÁTNÍ FINÁLE - listopad - prosinec 2019

Finálové poroty - volba Firmy roku 2019 - listopad 2019 (Praha)

Finálové poroty - volba Živnostníka roku 2019 - listopad 2019 (Praha)

Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků - 12. prosinec 2019 (Praha, Žofín)


Účastníky krajských kol soutěže posuzuje vstupní komise společně s odbornou porotou. Vstupní komise v počtu 3 členů bude jmenována z řad odborníků. Krajská odborná porota v počtu minimálně 5 členů bude jmenována z řad odborníků a partnerů soutěže pořadatelskou agenturou Communa. Při výběru členů poroty bude brán zřetel na znalost podnikatelského prostředí daného kraje.

Všech 14 krajských finalistů bude hodnotit odborná porota v listopadu 2019 (partneři, odborní podporovatelé projektu). Rozhodování poroty má v konečném hodnocení 100% váhu. Pořadí finalistů v druhé fázi bude určeno počtem bodů od odborné poroty.

Zpracování vstupních dat, hodnocení účastníků a jejich umístění v rámci krajského a finálového kola je plně v pravomoci porot a pořadatelské agentury Communa. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí porot není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.

Přihlášení účastníků do soutěže probíhá ve dvou fázích:

Registrační fáze

Každý zájemce o účast v soutěži vyplní registrační formulář. Ten je možno vyplnit on-line zde. Dále je možné osobní vyzvednutí dotazníku přímo u pořadatele soutěže.

Registrační formulář obsahuje základní identifikační údaje zahrnující:

 • plný název firmy
 • obor podnikání
 • adresa
 • spojení na kontaktní osobu
 • jméno a příjmení
 • internetové stránky

Přihlašovací fáze

Každý zájemce o účast v soutěži obdrží po odeslání registračních údajů a jejich zpracování pořadatelem soutěže na e-mail uvedené kontaktní osoby uživatelské jméno a heslo k osobní složce na www.zivnostnikroku.cz. Pro účast v soutěži je nutné vyplnit druhou část registrace, která je umístěna v osobní složce každého hráče. Druhý krok registrace je možné provést i v tištěné formě. Formulář druhého kroku registrace je možno osobně vyžádat u pořadatele soutěže. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou přihlášku je pořadatel oprávněn vyřadit z účasti na soutěži.

Druhá část registrace obsahuje upřesňující a doplňující informace pro porotu o vlastním podnikání podnikatele a to, jak se svými podnikatelskými a obchodními aktivitami odlišuje od konkurence.

Celostátnímu finále soutěže předcházejí krajská kola. Hodnocení přihlášených účastníků probíhá v několika fázích.

Porovnávací fáze

Do porovnávací fáze soutěže se kvalifikuje každá fyzická osoba, která splnila všechny podmínky pro účast v soutěži, jak jsou uvedeny v článku II., III. a V. tohoto statutu.

Vstupní komise hodnotí živnostníky na základě zaslaných informací o jejich podnikání a to zejména podnikatelských příběhů. Originalita nápadu není vždy rozhodující. Pořadí jednotlivých živnostníků bude určeno po vypočtení celkového bodového hodnocení vstupní komise. Každý člen komise přidělí soutěžícímu za každé kritérium bodové hodnocení na stupnici 0 – 10, přičemž 10 přísluší nejlepšímu hodnocení a 0 představuje nejnižší možné hodnocení kvality stanoveného kritéria. Bodové hodnocení na hodnotících listinách vstupních komisí se sčítá. Do krajského kola postupuje 10 soutěžících s největším počtem bodů. V případě rovnosti bodů, rozhoduje o pořadí předseda poroty.

Hodnocení v krajském kole soutěže

Do krajských kol soutěže postupuje v každém kraji 10 živnostníků. Pořadí krajských finalistů určí porota na základě vyplněných vstupních informací. Odborná krajská porota se sejde ke společnému rozhodnutí v den konání krajského kola. Porota kromě podnikatelského příběhu hodnotí také další faktory a to především přínos pro region, podnikatelské plány, péči o zaměstnance a pověst živnostníka, může přihlédnout k webovým stránkám, zjistit si reference o živnostníkovi, případně dojet se k podnikateli podívat atd. V neposlední řadě se v rámci jedné minuty finalisté sami ústně porotě představí. Každý z porotců napíše sám za sebe na výsledkový lístek jím zvolené pořadí soutěžících. Konečné pořadí určí součet na jednotlivých výsledkových lístcích (od nejmenšího do největšího). V případě rovnosti součtu bodů dostává rozhodující hlas zástupce titulárního partnera soutěže. Odborná porota krajského kola potvrdí výsledek rozhodnutí podpisem každého z porotců na výsledkové listině. Výsledkové listiny jsou uloženy u pořadatele soutěže.

Hodnocení ve finálovém kole soutěže

Do finálového kola postupují vítězové jednotlivých krajských kol, finále se tedy účastní celkem 14 soutěžících.

Všech 14 finalistů předstoupí v listopadu před finálovou porotu složenou z partnerů a odborných podporovatelů projektu a osobně odprezentují své podnikání. Rozhodování poroty má v konečném hodnocení 100% váhu. Pořadí finalistů v druhé fázi bude určeno počtem bodů od odborné poroty.

Absolutní vítěz soutěže získává věcné ceny a titul Živnostník roku 2019.

V průběhu soutěže jsou v rámci jednotlivých krajských kol udělována ocenění nejlepším živnostníkům v krajích. Živnostníci získávají titul:

 • Živnostník roku Hlavního města Prahy 2019
 • Živnostník roku Jihočeského kraje 2019
 • Živnostník roku Jihomoravského kraje 2019
 • Živnostník roku Karlovarského kraje 2019
 • Živnostník roku Kraje Vysočina 2019
 • Živnostník roku Královéhradeckého 2019
 • Živnostník roku Libereckého kraje 2019
 • Živnostník roku Moravskoslezského kraje 2019
 • Živnostník roku Olomouckého kraje 2019
 • Živnostník roku Pardubického kraje 2019
 • Živnostník roku Plzeňského kraje 2019
 • Živnostník roku Středočeského kraje 2019
 • Živnostník roku Ústeckého kraje 2019
 • Živnostník roku Zlínského kraje 2019

Pořadatel si vyhrazuje právo na udělení výjimečných cen a zvláštních uznání.

Veškerou korespondenci a komunikaci prosím směřujte na adresu pořadatele.

Korespondenční adresa pořadatele:

Communa s.r.o.

Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7

Ostatní kontaktní údaje:

tel.: +420 734 392 132

e-mail: info@firmaroku.cz

internet: www.firmaroku.cz


Vyplněním a odesláním registrace účastník svobodně a vědomě uděluje společnosti Communa s.r.o, se sídlem: Praha 7, Františka Křížka 1, IČ:  275 99 264, jakožto pořadateli souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje v rozsahu soutěžního formuláře a poskytnutých údajů o jeho účasti v akci, do které se registroval. Účelem zpracování výše uvedených údajů je nabízení výrobků a služeb, informování o činnosti pořadatele a jeho akcích a službách a souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Registrovaný účastník souhlasí s tím, aby uvedené údaje byly pořadatelem poskytnuty subjektům, které jsou Partnery této akce, a kteří je mohou k výše uvedeným účelům včetně zasílání jejich obchodních sdělení elektronickými prostředky využívat. Seznam Partnerů, jakožto příjemců osobních údajů je uveden na www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz. Osobní údaje budou pro uvedené účely zpracovávány po dobu dvou let. Účastník zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o právech dle čl. 13 - 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR), tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že jeho souhlas je možné bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem se může na pořadatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněni v průběhu soutěže tento Status vhodně a dle aktuálních potřeb doplnit či modifikovat. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění Statusu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž před jejím začátkem či v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.

Za výlohy spojené s účastí v soutěži zodpovídá, pokud není dohodnuto jinak, účastník.

Účastník soutěže souhlasí a zavazuje se, že se bude v případě účasti ve finálovém kole soutěže či výhry účastnit marketingových či obdobných akcí pořadatele, eventuálně dalších partnerů.

Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Vyplněním a odesláním registračních formulářů k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.


Upravujeme, v roce 2019 nebude SMS hlasování realizováno.

PRAVIDLA SMS HLASOVÁNÍ 

Článek I. - ORGANIZÁTOR HLASOVÁNÍ 

Společnost Communa s.r.o. se sídlem Ovenecká 980/7, Praha 7 – Holešovice, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117971 (dále jen „organizátor“) pořádá SMS hlasování s názvem „Živnostník roku 2016“ a to v období od 1. listopadu 2016 do 15. listopadu 2016 (dále jen „soutěžní období“).

Článek II. - PRAVIDLA HLASOVÁNÍ 

Úplná pravidla hlasování jsou zveřejněna po celou dobu trvání hlasování na webové stránce www.zivnostnikroku.cz.

Článek III. - KOMU JE HLASOVÁNÍ URČENO? 

Hlasování se mohou zúčastnit všichni občané České republiky starší osmnácti let, s výjimkou zaměstnanců organizátora a společnosti zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost anebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Občanského zákoníku. Z hlasování budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž SMS zpráva bude doručena do SMS centra v jiném nežli předepsaném formátu v čl. 4. těchto pravidel.

Článek IV. - JAK SE HLASOVÁNÍ PLATNĚ ZÚČASTNIT? 

Hlasování proběhne v období od 1. listopadu 2016 od 0.00 hod. do 15. listopadu 2016 do 24.00. Hlasování zveřejněné ve dnech 1. listopadu 2016 až 15. listopadu 2016 je nutné provést následujícím způsobem:

 • Účastníci, mohou hlasovat prostřednictvím SMS zprávy zaslané z mobilního telefonu soutěžícího (uživatele) na zveřejněné telefonní číslo 900 11 09
 • SMS zpráva může obsahovat pouze jeden hlas pro jednoho živnostníka.
 • Na začátku textu SMS zprávy musí být napsán text ZIV
 • Při hlasování může být hlasujícím označena pouze jedna varianta odpovědi z možností 1 - 14. Čísla odpovědí musí být od slova ZIV odděleno mezerou, např. chce-li hlasující zvolit možnost 2, musí mít SMS zpráva tento formát: ZIV 2
 • Hlas (SMS zpráva) musí být odeslán na číslo 900 11 09
 • Organizátor vyhodnotí pouze přijatou SMS zprávu, která splňuje výše popsaná kritéria. Jakékoliv nepřesnosti ve formátu SMS zprávy mají vliv na automatické vyhodnocení a nejsou akceptovány. SMS zpráva nesplňující výše popsané náležitosti bude označena za neplatnou.
 • Maximální počet hlasů (SMS zpráv) zaslaných jedním soutěžícím je 10
 • Zasílání hlasů prostřednictvím Internetu je nepřípustné
 • Zasílání hlasů ze zahraničí není možné

SMS zprávy budou doručeny do SMS centra společnosti Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Praha 10, 100 00, Kubánské náměstí 1391/11, IC: 27635007, DIC: CZ27635007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120434, která zajišťuje technický servis soutěže (dále jen „SMS Centrum“). Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv účastníků na výše uvedeném soutěžním telefonním čísle před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.
SMS zprávy z veřejných internetových SMS brán nebudou považovány za řádný hlas a budou vyloučeny. Přijetí odpovědi bude potvrzeno zpětnou SMS zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po zaslání svého hlasu.

Cena odeslané SMS zprávy činí 9,- Kč včetně DPH.

Článek V. - CENY 

Do soutěže je věnováno 31 věcných cen. 1 x 3000 Kč na pohonné hmoty, 15 x roční předplatné Hospodářských novin, 15x roční předplatné týdeníku Ekonom.

Celkový počet soutěžních SMS se správnou odpovědí se rozdělí na třicet navazujících třicetin, v nichž jsou SMS řazeny podle pořadových čísel od nejnižšího po nejvyšší. Poslední soutěžní SMS z každé třicetiny se stává výherní SMS. Zasílatel výherní SMS z jednoho telefonního čísla se nemůže stát výhercem více hlavních cen. V případě, že v několika takto rozdělených třicetinách bude na výherním pořadí SMS se stejného telefonního čísla, výhru získává odesílatel předchozí SMS v pořadí.

Článek VI. - VÝHERCE 

Věcné ceny budou rozděleny 14 dnů od ukončení hlasování. Každý výherce bude kontaktován na uvedené mobilní číslo a požádán organizátorem o dodací adresu. Pakliže tak neučiní od týdne od výzvy, výhra bude postoupena dalšímu účastníkovi (v případě, že na výherním pořadí bude SMS ze stejného telefonního čísla, výhru získává odesílatel předchozí SMS v pořadí).

Článek VII. - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 

Účastí v hlasování každý účastník souhlasí s podmínkami soutěže a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně fotografie výherců a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v hlasování každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Výherci mohou být zveřejněni na webových stránkách www.zivnostnikroku.cz. Pořadatel má právo soutěž bez náhrady zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce www.zivnostnikroku.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry. Organizátor je oprávněn bez předchozího upozornění upravit pravidla soutěže a hlasování, případně dle svého uvážení soutěž zrušit bez náhrady.
Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly této soutěže. Ceny není možné vymáhat právní cestou.
Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se tohoto hlasování podle vlastního uvážení.