Produkce českých firem zůstává na zahraničních trzích velmi dobře konkurenceschopná

22.4.2024

První letošní rozhovor v rámci podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku jsme uskutečnili se zástupcem Hospodářské komory, která je dlouhodobým partnerem soutěží a také odborným garantem anket Absurdita roku a Zlatý paragraf, které jsou v rámci soutěží každoročně vyhlašovány. Více už v rozhovoru s prezidentem HK ČR Zdeňkem Zajíčkem.

Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů v zemi. Jaké jsou hlavní výhody členství pro malé a střední podnikání?
Jsme podnikatelskou samosprávou, podnikatelé si Komoru řídí sami. Sdružujeme živnostníky, malé, střední i pro tuzemskou ekonomiku také strategicky důležité velké podniky a vedle toho zastřešujeme 130 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů. Dobrovolné členství v Hospodářské komoře umožňuje podnikatelům a firmám připomínkovat zákony i další normy a úřady mají povinnost se těmito podněty zabývat. Pokud neuspějeme v jedné části legislativního procesu, lobbujeme za zájmy našich členů v jiné, i přímo v parlamentu. Podnikatelé jako naši členové tak skrze Hospodářskou komoru sami ovlivňují podnikatelské prostředí, ve kterém dnes a denně působí.

Zvedáme hlas zejména proti neodůvodněné regulaci a nadměrné byrokracii, přispíváme ke kultivaci podnikatelského prostředí. V meziresortním připomínkovém řízení, v Poslanecké sněmovně a v Senátu jsme vloni prosadili do zhruba stovky zákonů, novel, nařízení a vyhlášek více než 70 % požadavků našich členů.

Hospodářská komora je také garantem vládního programu, skrze který zaměstnavatelé získávají kvalifikované zaměstnance ze zahraničí. Organizujeme podnikatelské mise do zahraničí, pro zaměstnance našich členů pořádáme odborná školení a kurzy.

Jak se podle Vás budou vyvíjet podmínky pro podnikání u nás do konce tohoto roku?
Po loňském roce, v kterém česká ekonomika procházela recesí, letos nastane obrat. Tuzemské hospodářství se navrátí k růstu, kdy HDP v reálném vyjádření meziročně vzroste o 1,3 %. Dobrou zprávou pro firmy i občany je, že inflační období máme za sebou a českou ekonomiku letos čeká i mírný růst. Hlavním prorůstovým faktorem bude obnovená spotřeba domácností. Klíčový bude pokles tempa růstu spotřebitelských cen na námi odhadovaných 2,7 %.

Produkce českých firem zůstává na zahraničních trzích navzdory řadě problémů, kterým tuzemská ekonomika čelí, jako je nedostatek pracovní síly, relativně vysoké ceny energií a také vysoká administrativní a regulatorní zátěž, stále velmi dobře konkurenceschopná.

Pozitivně bude k růstu exportně orientované tuzemské ekonomiky rovněž přispívat čistý vývoz. Ve prospěch exportu, a tím i výkonnosti celé ekonomiky působí totiž oslabení koruny k hodnotám nad 25 korun za euro vyvolané postupným snižováním úrokových sazeb ČNB.

Ekonomický růst ale bude relativně křehký. U firem totiž stále převládá určitá opatrnost v plánování investic. Nechce-li vláda tento křehký růst podkopat, nezbytné bude, aby podnikatelům neztěžovala podnikání, ale naopak aby je podpořila jednak odstraněním administrativních bariér v podnikání, a jednak v investiční aktivitě vyhlášením srozumitelného plánu, že stát v následujících letech výrazně zvýší investiční aktivitu do dosud zanedbávaných oblastí.

Co považujete za největší úspěch HK ČR za poslední rok?
Jednoznačně podnikatelskou iniciativu Česko na křižovatce, která rozproudila celospolečenskou debatu o budoucnosti naší země. Podnikatelské organizace se poprvé po třiceti letech spojily do této dosud největší společné iniciativy, aby upozornily na dlouho zanedbávané problémy českého hospodářství, které z velké části přispívají k tomu, že se naše země ocitla v pasti středních příjmů.

Identifikovali jsme osm oblastí, ve kterých by stát měl udělat zásadní kroky. Za prvé je to energetika – výroba, přenos i distribuce. Je nutno postavit nové zdroje a zároveň posílit přenosovou a distribuční soustavu. Za druhé jde o dopravní infrastrukturu, kde máme dlouhodobý deficit ve výstavbě dopravních sítí, zejména té dálniční, a také vysokorychlostních tratí. Třetí oblastí jsou datové sítě‚ jejich výstavba a rozvoj, protože bez nich nebude dopravní, ani energetická infrastruktura v moderní době fungovat. A nebude bez nich fungovat ani velká část hospodářství. Čtvrtou oblastí je nájemní bydlení, kde je potřeba doplnit náš trh, na němž převládají byty v osobním vlastnictví, o nájemní bydlení. Zvýší se tím nabídka, která jednak podpoří mobilitu pracovní síly a také bude pomáhat ke stlačení cen nájmů. A vedle toho to jsou čtyři měkké cíle: investice do trhu práce, do vzdělání, do vědy, výzkumu a inovací a do odstraňování byrokracie.

HK ČR je odborným garantem ankety Absurdita roku, která je každoročně vyhlašována v rámci podnikatelských soutěží. Jaký je podle Vás hlavní dlouhodobý neduh státu vůči podnikatelům?
Podnikatel má hlavně podnikat, ne papírovat. S určitou mírou regulace, administrativy a byrokracie podnikatel počítá, ale nejednoznačnost zákonů a nadměrné zatížení podnikatelů je dlouhodobou bolestí. Nových povinností přibývá mnohem rychleji, než kolik jich ubývá. Jedna odstraněná povinnost je často nahrazena několika dalšími. Odbourávání nadměrné administrativy podnikatelů, která je dlouhodobě jednou z největších překážek podnikání v České republice, je tak v praxi neúčinné.

Jedinou cestou je provedení důsledné analýzy podnikatelských povinností vyplývajících ze zákonů a jejich následný systematický monitoring. V řeči čísel, když si vyzvednete živnostenský list, rázem máte podle 21 základních podnikatelských zákonů plnit i více než 1700 povinností. Česká republika si přitom nevede dobře už ani v mezinárodním srovnání. Jednodušší a přívětivější podmínky pro podnikání jsou už i v postsovětských zemích, jako je Kazachstán, Ázerbájdžán nebo Gruzie.

Absurdita roku upozorňuje na konkrétních příkladech v zákonech na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. A je vidět, že je každý rok, bohužel, z čeho vybírat.

Co je podle Vás klíčové pro to, aby se středně velkým podnikatelům dařilo prosazovat se také v zahraničí?
Konkurenceschopný výrobek, který má šanci na zahraničním trhu uspět. Velkou rezervu na rozdíl od těch zahraničních mají české firmy v propagaci výrobku a sebeprezentaci. Rizika vstupu na zahraniční trh snižuje kvalitní analýza trhu. Na začátku je dobré kontaktovat exportní specialisty, kteří působí v Hospodářské komoře v regionech.

Co byste firmám a živnostníkům popřál do jejich podnikání?
Odvahu podnikat už mají. Proto bych si dovolil spíše apel. Hlas nás podnikatelů bude více slyšet, čím víc nás bude. Kdo je nespokojen s podmínkami pro své podnikání a chce přispět ke zlepšení, vždy najde zázemí právě v Hospodářské komoře, která vedle toho, že sdružuje přes 16 tisíc podnikatelů a firem, disponuje odpovídajícími odbornými kapacitami, jako jsou třeba specializovaní legislativci nebo analytici, kteří podněty našich členů dokážou do zákonů, nařízení a vyhlášek úspěšně promítat.