Firma roku

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Soutěž Firma roku je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

 • firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku

 • společnost má alespoň jednoletou účetní historii

 • obrat malé a střední společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč, obrat větší společnosti nepřesahuje 3 mld. Kč

 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 • nemá v evidenci daňové nedoplatky

 • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku

 • společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 2024 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich podnikání. Dále popisují svůj podnikatelský příběh. Podkladem pro výběr do krajské finálové TOP 10 jsou údaje poskytnuté v přihlášce, dále reference na přihlášený subjekt, přínos firmy pro region, síla podnikatelského příběhu, webové stránky, hospodářské výsledky atd. 

Do krajského finále postupuje celkem 10 firem z každého kraje. Finalisty krajského kola hodnotí odborná porota, která má 10 - 12 členů a jsou v ní zastoupeni zástupci partnerů, zástupci vyhlašovatele, zástupci státní správy a zástupci podporovatelů projektu – svazů, asociací a cechů. Více informací viz. sekce partneři. Každý porotce ohodnotí nominované firmy a určí pořadí. 

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Firma roku 2024. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících zástupců firem, jak se podnikatelé orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

Pravidla soutěže Firma roku

Článek 1 - Základní ustanovení

Tento statut soutěže (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže, podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.

Vyhlašovatelem soutěže je deník Hospodářské noviny. Pořadatelem je komunikační agentura Communa. Posláním soutěže je podpora malého a středního podnikání a podnikatelů na území České republiky.

Článek 2 - Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá právnická osoba, která splňuje následující kvalifikační kritéria:

 • společnost podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku

 • společnost má alespoň jednoletou účetní historii

 • obrat malé a střední společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč, obrat větší společnosti nepřesahuje 3 mld. Kč

 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 • nemá v evidenci daňové nedoplatky

 • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku

 • společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Soutěžící bude zařazen do příslušného kraje podle registrovaného sídla společnosti v den podání přihlášky do soutěže.

a) Pro společnosti, které zvítězily v celostátním finále, platí, že po dobu čtyř následujících soutěžních období nebudou hodnoceny.

b) Pro společnosti, které zvítězily v krajském kole, platí, že po dobu dvou následujících soutěžních období nebudou hodnoceny.

c) Pro společnosti, které se ve třech po sobě následujících letech umístily na 2. či 3. místě krajského kola, platí, že po dobu dvou následujících soutěžních období nebudou hodnoceny.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby s blízkým vztahem k pořadateli a dalším subjektům na soutěži spolupracujícím.

Článek 3 - Průběh soutěže

Počátek soutěže je stanoven na duben 2024. Počínaje tímto dnem se mohou do soutěže přihlásit všechny právnické osoby podnikající na území České republiky, které pravdivě a úplně vyplnily vstupní formulář přihlášky a splňují kvalifikační kritéria pro účast v soutěži. Přihlášku je nutné vyplnit online nejpozději do 31. května 2024.

Celostátnímu finále soutěže budou předcházet krajská kola, která proběhnou v termínu od září do října 2024. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou začátkem listopadu. Celostátní finálové kolo proběhne v prosinci 2024 v Praze.

Start soutěží (otevření nominací podporovatelé)

duben

Kampaň (registrace)

březen - květen

Odborná akce

květen -  červen

Uzávěrka přihlášek

31. květen

Zpracování přihlášek

červenec - srpen

Krajská kola

5. září - 23. říjen

Finálová porota Živnostník roku

7. listopad

Finálová porota Firma roku

8. listopad

Celostátní finále

11. prosinec

Článek 4 - Odborná porota

Účastníky krajských kol soutěže posuzuje odborná porota v počtu minimálně 5 členů. Krajská porota je jmenována z řad partnerů a podporovatelů projektu soutěže pořadatelskou agenturou Communa. Při výběru členů poroty je brán zřetel na znalost podnikatelského prostředí daného kraje.

Účastníky celostátního finále soutěže posuzuje odborná porota v počtu minimálně 8 členů. Porota celostátního finále je jmenována z řad partnerů, odborných podporovatelů projektu a významných osobností podnikatelské sféry v České republice pořadatelskou agenturou Communa.

Zpracování vstupních dat, hodnocení účastníků a jejich umístění v rámci krajského a finálového kola je plně v pravomoci porot a pořadatelské agentury Communa. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí porot není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.

Článek 5 - Přihlášení do soutěže

Přihlášení účastníků do soutěže probíhá ve dvou fázích:

Registrační fáze

Každý zájemce o účast v soutěži vyplní registrační formulář. Ten je možno vyplnit on-line v sekci registrace.

Registrační formulář obsahuje základní identifikační údaje zahrnující:

 • plný název firmy

 • obor podnikání

 • adresu

 • spojení na kontaktní osobu

 • internetové stránky

 • kraj

Přihlašovací fáze

Každý zájemce o účast v soutěži obdrží po odeslání registračních údajů a jejich zpracování pořadatelem soutěže na e-mail uvedené kontaktní osoby odkaz na vyplnění přihlášky. Pro účast v soutěži je nutné tuto přihlášku vyplnit. Přihlášku lze vyplnit i v dokumentové formě, kdy je možno s osobně vyžádat formulář přihlášky u pořadatele soutěže. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou přihlášku je pořadatel oprávněn vyřadit z účasti na soutěži.

Přihláška obsahuje odpovědi na 23 otázek souvisejících s podnikaním daného subjektu.

Další část obsahuje níže uvedené finanční údaje o vlastní společnosti za rok 2022 a 2023 (může jít o konsolidované údaje nebo jen údaje o jednotlivé společnosti).

Rozvahové údaje:

 • aktiva - R (bez označení)

 • oběžná aktiva - R (C.)

 • zásoby - R (C. I.)

 • vlastní kapitál - R (A.)

 • závazky krátkodobé - R (B. III. + B. IV. 2. + B. IV. 3)

Údaje z Výkazu zisku a ztrát:

 • tržby - VZZ (I. + II. 1.)

 • hrubý zisk, tedy HV před zdaněním - VZZ (****)

 • osobní náklady - VZZ (C.)

Jiné:

 • počet zaměstnanců - DPPO (str. 6, odst. K, ř. 2)

Poslední část přihlášky obsahuje doplňující informace jako jsou např. krátké video o společnosti, logo společnosti a ilustrační obrázky produktů a výrobků či poskytovaných služeb. 

Článek 6 - Hodnocení účastníků soutěže

Hodnocení přihlášených účastníků probíhá v několika fázích.

Porovnávací fáze

Do první porovnávací fáze soutěže Firma roku se kvalifikuje každá právnická osoba, která splnila všechny podmínky pro účast v soutěži, jak jsou uvedeny v článku II., III. a V. tohoto statutu. Podkladem pro výběr do krajské finálové TOP 10 jsou údaje poskytnuté v přihlášce, dále reference přihlášeného subjektu, přínos firmy pro region, webové stránky atd. Firmy jsou kontaktovány pro příp. doplnění informací a bodovány vstupní komisí pořadatele. Do krajského kola postupuje v každém kraji 10 firem, které získají největší počet bodů.

Hodnocení v krajském kole soutěže

Odborná krajská porota, která se skládá ze zástupců partnerů, regionálních podnikatelů, zástupců svazů, cechů, asociací, se sejde ke společnému rozhodnutí v den konání krajského kola v daném regionu. Soutěžící postupující do krajského kola jsou přizváni k osobní účasti na krajské akci, kde mají možnost veřejně představit své podnikání a v případě úspěchu převzít krajské ocenění.

Konečné pořadí krajských finalistů je určeno na základě zasedání a hodnocení krajské poroty. Porota na místě diskutuje a hodnotí také další faktory, a to především přínos pro region, podnikatelský nápad a plány do budoucna, péči o zaměstnance, pověst firmy, zajímá se o podnikatelský příběh azreference o firmě. V průběhu krajského kola je také poskytnut prostor pro osobní představení firmy, který doporučujeme využít. Konečné pořadí TOP 10 určí součet pořadí z jednotlivých výsledkových tabulek porotců. V případě rovnosti pořadí porota hlasuje. Odborná porota krajského kola potvrdí výsledek rozhodnutí podpisem každého z porotců na výsledkové listině. Výsledkové  listiny  jsou uloženy po dobu 1 roku u pořadatele soutěže.

Součástí hodnocení firem jsou také finanční ukazatele. Finanční ukazatele zkoumáme ve formě scóringu a pomocí indexu CRIBIS. Scóring vypočítává specializovaný software na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní marže a produktivity práce a slouží k doplnění celkového hodnocení firmy. V případě, že uchazeč část přihlášky s finančními ukazateli nevyplní nebo ji vyplní neúplně, pořadatel má právo doplnit podklad k finančnímu hodnocení tím, že zohlední index CRIBIS, který je vypracován společností CRIF na základě veřejně dostupných dat (Short Report CRIBIS). Index CRIBIS je vypracován pro všechny účastníky krajského kola.

Index CRIBIS vypočítává specializovaný software. Jde o vyhodnocení založené na finančních a nefinančních ukazatelích, které nabízí rychlý obraz o stavu společnosti. Hodnocení je určeno pro právnické osoby. Úroveň obchodního rizika je vyhodnocována pomocí CRIBIS TrafficLight. Semafor CRIBIS upozorňuje na negativní informace subjektu (insolvence, likvidita, vymáhání dluhu, bankrot atd.). Skupina TrafficLight hodnotí subjekty ekonomicky propojené skupiny na druhou úroveň vazeb.

Informace o jednotlivých soutěžících stejně jako informace ze systému CRIBIS jsou poskytovány v dobré víře, pokud jde o jejich obsah, přesnost a aktuálnost. Nesmí být tudíž kopírovány nebo jinak distribuovány než v rámci hodnocení soutěž. Jsou poskytovány pořadateli soutěží a jednotlivým porotcům soutěže pouze jako podklad pro hodnocení TOP. Jakákoli uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vyobrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, a nesmí být reprodukovány nebo přivlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejích vlastníků.

Hodnocení ve finálovém kole soutěže

Do finálového kola postupují vítězové jednotlivých krajských kol, finále se tedy účastní celkem 14 soutěžících. Pořadatel vyzve finalisty (př. jejich delegované zástupce) k osobní prezentaci před finálovou porotou. Prezentace finalistů rozšiřuje odborné porotě obraz firmy především o oblasti řízení lidských zdrojů, strategických plánů, komunikace, společenské odpovědnosti atp. V této fázi hodnocení posuzuje odborná porota především manažerské dovednosti zastupujícího manažera soutěžící firmy, porota má k dispozici i veškeré informace z přihlášky a výsledky krajských kol.

Delegáti firem na závěrečné porotě prezentují svou společnost, po prezentaci následují dotazy porotců. Bodové hodnocení probíhá na škále  1-10, přičemž 10 je známka pro nejlépe hodnocenou firmu, 1 je známka pro nejhůře hodnocenou firmu. Každý z porotců napíše sám za sebe do výsledkové tabulky jím zvolené bodování soutěžících a odevzdá je zástupci pořadatele, který řídí porotu. Konečné pořadí určí součet bodů za jednotlivé porotce – firma s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením se stává vítězem soutěže. V případě rovnosti bodů finalistů na některém z prvních tří míst dojde k  dodatečnému hlasování. Výsledky budou oznámeny během finálového galavečera. Výsledková listina bude uložena u pořadatele soutěže. Konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.firmaroku.cz po oficiálním vyhlášení výsledků.

Článek 7 - Udělované ceny

Absolutní vítěz soutěže získává věcné ceny a titul Firma roku 2024.

V průběhu soutěže jsou v rámci jednotlivých krajských kol udělována ocenění nejlepším firmám v krajích. Firmy získávají věcné ceny a titul:

 • Firma roku Hlavního města Prahy 2024

 • Firma roku Jihočeského kraje 2024

 • Firma roku Jihomoravského kraje 2024

 • Firma roku Karlovarského kraje 2024

 • Firma roku Kraje Vysočina 2024

 • Firma roku Královéhradeckého kraje 2024

 • Firma roku Libereckého kraje 2024

 • Firma roku Moravskoslezského kraje 2024

 • Firma roku Olomouckého kraje 2024

 • Firma roku Pardubického kraje 2024

 • Firma roku Plzeňského kraje 2024

 • Firma roku Středočeského kraje 2024

 • Firma roku Ústeckého kraje 2024

 • Firma roku Zlínského kraje 2024

Pořadatel si vyhrazuje právo na udělení výjimečných cen a zvláštních uznání.

Článek 8 - Kontaktní údaje

Veškerou korespondenci a komunikaci prosím směřujte na adresu pořadatele.

Korespondenční adresa pořadatele:

Communa s.r.o.

Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7

Ostatní kontaktní údaje:

e-mail: info@firmaroku.cz

internet: www.firmaroku.cz

Článek 9 - Ochrana osobních údajů

Registrací do soutěže dává účastník společnosti Communa s.r.o, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, IČ: 275 99 264, jakožto pořadateli v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR, souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů, včetně fotografických a audiovizuálních záznamů pořízených na akcích, pro obchodní a marketingové účely agentury, a to po dobu 5 let. Agentura je oprávněna poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Seznam partnerů je uveřejněn na https://www.firmaroku.cz/partneri. Agentura je oprávněna poskytnout tyto údaje také v rámci koncernu MONETA, jehož součástí jsou společnosti MONETA Money Bank, MONETA Auto, MONETA Leasing a MONETA Stavební spořitelna k reklamním a marketingovým účelům, taktéž opakovaně.

Účastník má právo souhlas kdykoli odvolat, stejně jako požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i využít právo na přenositelnost údajů. Účastník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pro odhlášení, příp. pro bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou práva subjektů údajů nás, prosím, kontaktujte na telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@brholding.cz.

Článek 10 - Společná a závěrečná ustanovení

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Statut vhodně a dle aktuálních potřeb doplnit či modifikovat. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění Statutu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže. Za ceny dodané do soutěže partnery nenese pořadatel odpovědnost.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž před jejím začátkem či v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.

Výlohy spojené s účastí v soutěži nese, pokud není dohodnuto jinak, účastník.

Účastník soutěže souhlasí a zavazuje se, že se bude v případě účasti ve finálovém kole soutěže či výhry účastnit marketingových či obdobných akcí pořadatele, eventuálně dalších partnerů.

Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Vyplněním a odesláním registračních formulářů k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.